Une dame de la cour d'Henri III, vers 1580.

Dame_Henri_III__2007__detail

Dame_Henri_III__2007_